Generalforsamling 2018


Dansk Shogi Forbunds generalforsamling den 27. oktober 2018 fandt sted i K41’s lokaler på Mellemtoftevej 11, 2500 Valby. Tilstede var: Carsten Hellegaard, Dennis Hellegaard, Søren Riis, Torben Pedersen, Thomas Heshe, Danny Kristiansen.

1. Valg af dirigent
Søren Riis blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med foreningens vedtægter.

2. Valg af referent
Danny Kristiansen blev valgt.

3. Formandens beretning
Formanden indledte sin beretning med at nævne siden Dansk Shogi Forbunds stiftende generalforsamling i 2017, har der været afholdt det 1. Danske Mesterskab i Shogi, som Peter Heine Nielsen vandt og dermed har været den danske repræsentant i Japan 2017. Peter Heine Nielsen leverede en strålende indsats imod stærk modstand og opnåede at komme i B-finalen. Ved Europa Mesterskabet i Shogi 2017, som blev afholdt i Kiev, her var Danmark repræsenteret af Thomas Heshe. Europa Mesterskabet i Shogi 2018, som blev afholdt i Berlin. Gik det fantastisk godt for Danmark, idet der blev opnået to ratingpræmier til henholdsvis Peter Heine Nielsen og Søren Riis. Herudover blev der nye gradueringer til Søren Riis: 4 Kyu, Torben Pedersen: 2 Kyu, Carsten Hellegaard: 1 Dan. På internet siten ‘81 Dojo’ har Dansk Shogi Forbund deltaget med to hold i World Shogi League. Formanden fortsatte med at fortælle, at Dansk Shogi Forbund vil blive opgraderet i FESA (Federation of European Shogi Associations) fra ‘Observing associations’ til ‘Full member associations’. Dette vil koste Dansk Shogi Forbund 30 € årligt. Ligeledes bliver Dansk Shogi Forbund optaget i Dansk Tankesports Forbund i maj 2019. DTF afholder kun et årligt beslutningsmøde. Herefter kan der opnås et beløb fra tipsmidlerne, fastsat efter medlemstal og en bestemt tarif. Yderligere har der været arbejdet på at søge fondsmidler, primært fra TuborgFonden. Uklarhed med Lands-regions basis. Derefter nævnte formanden at hjemmesiden var blevet opdateret af webmaster Torben Pedersen og bemærkede at facebook gruppen trængte til en kraftig opdatering samt foreslog at klubben købte et stort demonstationsbræt for at komme ud til diverse brætspilsklubber for at gøre reklame for Dansk Shogi Forbund. Formanden afsluttede sin beretning med at rose Dansk Shogi Forbunds medlemmer med deres store aktivitets niveau. Formandens beretning blev godkendt med applaus. 

4. Regnskab for Dansk Shogi Forbund
Kassereren Torben Pedersen fremlagde et smukt og overskueligt regnskab. Regnskabet for 2017 viste et overskud på 392 kr. Dansk Shogi Forbund har pr. 31. december 2017, 11 medlemmer. Kontingentet blev fastsat til 50 kr. pr. år. og kan betales via Mobilpay til Torben Pedersen på tlf. nr. +45 2122 2029. Regnskabet godkendtes enstemmigt.

5. Valg af bestyrelse til Dansk Shogi Forbund
Der var genvalg med akklamation til: Guldgeneralsekretæren - Carsten Hellegaard. Kasserer & Webmaster - Torben Pedersen. Juniorleder - Jakob Trier (in absentia). Menigt bestyrelsesmedlem - Peter Heine Nielsen (in absentia). Nyvalg til Lansesekretær - Danny Kristiansen. 

6. Forslag til Dansk Shogi Forbund
Da der ikke var indgået noget forslag, gik man straks over til næste punkt på dagsordenen.

7. Eventuelt
Danish Open og det Danske Mesterskab i Shogi, vil blive afholdt i weekenden 25. - 26. maj 2019. Spillestedet er åbent, Torben Pedersen: vil kontakte K41, Dennis Hellegaard: Ørestad Gymnasium, Carsten Hellegaard: Den Japanske ambassade. Til Ubby biblioteks årlige brætspilsdag var Dobutsu shogi repræsenteret. Peter Michaelsen skal kontaktes for et yderligere reklame samarbejde for Shogi.

Dirigenten kunne afslutte mødet, med tak for god ro og orden.