Vedtægter


§1 Navn

Forbundets navn er Dansk Shogi Forbund og det er hjemmehørende i Danmark.

§2 Formål

Forbundets formål er 
- at udbrede, fremme og stimulere interessen for og kendskabet til brætspillet shogi i Danmark.
- at fremme medlemmernes muligheder for at udøve og dygtiggøre sig i spillet.

Disse formål søges opnået ved blandt andet
- at organisere Danmarksmesterskab og andre shogiturneringer.
- at være medlem af relevante nationale og internationale organisationer.
- at repræsentere dansk shogi udadtil.
- at foranstalte undervisning, foredrag og lignende.
- at støtte initiativer til oprettelse af lokale shogiklubber.
- at formidle kontakt mellem danske shogispillere.

§3 Medlemskab

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner og klubber.

§4 Kontingent

Forbundet opkræver kontingent af medlemmerne. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er forbundets højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt. Bestyrelsen fastsætter det nøjagtige tidspunkt og sted, og indkalder til generalforsamling med mindst to ugers varsel. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før afholdelsen.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller af mindst en tredjedel af forbundets medlemmer med mindst fire ugers varsel.

Dagsordenen skal indeholde
- Valg af dirigent 
- Valg af referent
- Formandens beretning 
- Aflæggelse og godkendelse af regnskab 
- Fastlæggelse af kontingent 
- Valg til tillidsposter
- Indkomne forslag
- Eventuelt

Stemmeret udøves ved personligt fremmøde eller via fuldmagt som fremlægges ved generalforsamlingens begyndelse. Beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed forkastes et forslag. 

§6 Bestyrelse

Bestyrelsen består af en formand/guldgeneralsekretær, en kasserer, samt yderligere 1 - 5 medlemmer. De vælges af generalforsamlingen for et år af gangen. Bestyrelsen varetager den daglige drift af forbundet under ansvar overfor generalforsamlingen.

§7 Regnskab

Forbundets regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet skal før fremlæggelsen på generalforsamlingen være gennemgået og godkendt af revisoren. Revisor og revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

§8 Vedtægtsændringer

Forandringer i forbundets vedtægter kan ske på en generalforsamling, når forslaget er udsendt sammen med indkaldelsen, og kræver at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. 

§9 Opløsning

Opløsning af forbundet kan foregå på en generalforsamling hvor forslag herom er optaget på den udsendte dagsorden. Vedtagelse af forbundets opløsning kræver et stemmeflertal på mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede. Såfremt forbundet opløses, benyttes forbundets eventuelle formue i overensstemmelse med forbundets formål.

§10 Ikrafttræden

Vedtaget på stiftende generalforsamling 20. maj 2017.